Διοικητικό δίκαιο

Το Διοικητικό Δίκαιο αποτελεί κλάδο του δημοσίου δικαίου. Αποτελείται από το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν την οργάνωση και τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης. Είναι το σύστημα κανόνων με τους οποίους ρυθμίζονται οι σχέσεις τόσο μεταξύ των φορέων της δημόσιας εξουσίας όσο και οι σχέσεις μεταξύ του φορέα της δημόσιας εξουσίας (του Κράτους ή του νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου) και των ιδιωτών (φυσικών ή νομικών προσώπων).

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν:

  • Άσκηση ενδικοφανών προσφυγών.
  • Άσκηση προσφυγών-ακυρωτική διαδικασία κατά πράξεων της Διοίκησης.
  • Άσκηση αγωγών για διεκδίκηση εργατικών διαφορών δημοσίων υπαλλήλων.
  • Άσκηση αγωγών συνταξιούχων.