Μια υπόθεση με ξεχωριστό νομικό και δικαιοπολιτικό ενδιαφέρον κομίζει η δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 3368/2023 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, με την οποία δικαιώθηκε εν μέρει ο πολυετής δικαστικός αγώνας που ανέλαβε το δικηγορικό γραφείο της Ευμορφίας Ρήγα & Συνεργατών για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων εργαζόμενης στα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Η απόφαση εξεδόθη επί εφέσεως που άσκησε η εργοδότρια ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΤΑ Α.Ε.» κατά της πρωτόδικης αποφάσεως, η οποία είχε κάνει εν μέρει δεκτή την αγωγή της εργαζομένης εντολίδος μας.

Όπως είναι γνωστό, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. εκπόνησαν από το 2020 και μετά διαδοχικά προγράμματα εθελούσιας εξόδου, με την παροχή οικονομικών κινήτρων σε εργαζόμενους/ες που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν. Προς τον σκοπό αυτό, το ΔΣ της εργοδότριας εταιρείας εξέδωσε το 2021 βασική εγκύκλιο, όπου περιλαμβάνονταν οι όροι του προγράμματος και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό. Εκεί μεταξύ άλλων προβλεπόταν ότι «η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι πλήρως προαιρετική». Στην ηλεκτρονική εφαρμογή που δημιουργήθηκε για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα, ο κάθε εργαζόμενος είχε τη δυνατότητα να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του και να επιβεβαιώσει αν πληροί ή όχι τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα, δίχως σε καμία περίπτωση η αίτηση αυτή να συνεπάγεται την άνευ όρων αποδοχή των όρων του προγράμματος.

Σε αντίθεση, όμως, με τις γενικές αρχές του εργατικού δικαίου και ενώ η εργαζόμενη δήλωσε ρητώς -και παραπάνω από μία φορές- ότι ανακαλούσε την το πρώτον εκδήλωση ενδιαφέροντος και την αίτηση συμμετοχής της στο πρόγραμμα, ωστόσο η εργοδότρια εταιρεία όλως καταχρηστικώς ερμήνευσε την ηλεκτρονική αυτή δήλωση ως οριστική έκφραση δήλωσης βούλησης της εργαζόμενης περί συμμετοχής σε αυτό, θεωρώντας ότι μόνο με την υποβολή της είχε συντελεστεί η λύση της σύμβασης εργασίας της.

Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή την Αγωγή της εργαζομένης κατά των ΕΛΤΑ, κρίνοντας ορθώς ότι «η εργαζόμενη δεν δεσμεύεται από την πρόταση που υποβάλει ο εργοδότης, η δε αποδοχή της προτάσεως και η συναφής εκδήλωση ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί σε απευθείας λύση της εργασιακής σχέσης, αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει να ακολουθήσει η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ εργαζομένης και εργοδότριας». Ως εκ τούτου έγινε δεκτό ότι η εν λόγω εγκύκλιος αποτελούσε πρόσκληση της εργοδότριας για την υποβολή πρότασης από τους εργαζόμενους και ουχί πρόταση των εργαζομένων προς την Διοίκηση για σύναψη σύμβασης που θα καταργούσε την εργασιακή σχέση, αφήνοντας έκθετα τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, τόσο το πρωτοβάθμιο όσο και το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο ορθά αναγνώρισαν ότι η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λύθηκε με άκυρη καταγγελία εκ μέρους της εργοδότριας, υποχρεώνοντας την τελευταία να συνεχίσει να αποδέχεται την εργασία της εργαζόμενης εντολίδος μας με τις αποδοχές και τους λοιπούς εργασιακούς όρους που ίσχυαν προ της άκυρης καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης. Περαιτέρω, επιδικάζοντας υπέρ της εργαζομένης τους αναλογούντες μισθούς υπερημερίας, το κατ’ έφεση Δικαστήριο αποκατέστησε εν μέρει το τρωθέν αίσθημα Δίκαιου της εργαζόμενης στα ΕΛΤΑ Α.Ε., διατάσσοντας επιπλέον την πλήρη εκκαθάριση των οφειλομένων ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών καθόλον το διάστημα της υπερημερίας της εργοδότριας.

Συνοψίζοντας, μολονότι η ως άνω τελεσίδικη απόφαση αποκατέστησε εν μέρει το αντεργατικό κλίμα που συχνά επικρατεί στους κόλπους της ελληνικής Δικαιοσύνης, δικαιώνοντας την εργαζόμενη που διεκδίκησε το αυτονόητο δικαίωμα στην εργασία της, ωστόσο σωρεία δικαστικών αποφάσεων που ακολούθησαν ανέτρεψαν το σημαντικό αυτό νομολογιακό προηγούμενο, φέροντας ξανά τις καταχρηστικές αιτιάσεις της εργοδοσίας σε προνομιακή θέση έναντι των εργατικών και εν γένει κοινωνικών συμφερόντων. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, ακόμα κι αν το μέλλον δεν προδιαγράφεται ευεπίφορο για την προάσπιση των θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων έναντι της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, η συστηματική και επαγγελματική παρακολούθηση των εργατικών υποθέσεων και η νομική εκπροσώπηση των εργαζομένων θα συνεχίσει να αποτελεί ζήτημα αιχμής για το δικηγορικό Ρήγα & Συνεργατών.

 

Για να δείτε την 3368/2023 ΜονΕφΑθ πατήστε εδώ