Με μια ηχηρή Προσωρινή Διαταγή, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε εργαζόμενο των Ε.Λ.Τ.Α., που κατόπιν αίτησής του εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου 2021, εν συνεχεία προέβη νομίμως σε ανάκληση της δήλωσής του, η οποία όμως κατά παράβαση των διατάξεων του αστικού και εργατικού δικαίου δεν έγινε δεκτή από τα «Ε.Λ.Τ.Α.», με αποτέλεσμα να εξαναγκαστεί από την εργοδότρια σε οικειοθελή αποχώρηση.

Το Δικαστήριο ορθώς έκρινε ότι ο εργαζόμενος πρέπει να συνεχίσει να παρέχει την εργασία του στα «Ε.Λ.Τ.Α.» κατά το προσήκοντα τρόπο και με τις ίδιες συνθήκες, όπως πριν τον εξαναγκασμό του σε οικειοθελή αποχώρηση.

Με την κρίση του αυτή, το Δικαστήριο αποδέχτηκε κατά συνέπεια ότι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εθελουσίας χρειάζεται – σε τελικό στάδιο – η εκούσια υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού λύσης της εργασιακής σχέσης από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο εργαζόμενος είναι εξαναγκασμένος προς τούτο. Αυτό ακριβώς είναι και το νόημα των προγραμμάτων της εθελουσίας εξόδου.

 

Την ανωτέρω υπόθεση χειρίστηκε το Δικηγορικό μας Γραφείο «ΕΥΜΟΡΦΙΑ Μ. ΡΗΓΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», Λεωφ. Κηφισίας 38, Αθήνα, τηλ. επικ. : 2107719684 – 2107487131.