Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID – 19.

            Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12997/231 υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, την 23η Μαρτίου 2020 (Τεύχος Β΄, Αρ. Φύλλου 993) ορίζεται στο άρθρο 1, ότι τα μέτρα στήριξης αφορούν τους εργαζόμενους με εξαρτημένη εργασία των οποίων:

Α) η σύμβαση εργασίας τους έχει ανασταλεί, είτε επειδή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, είτε επειδή ο εργοδότης κάνει χρήση της ρύθμισης για αναστολή συμβάσεων εργασίας καθώς πλήττεται από την εξάπλωση του κορωνοϊού, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ,

Β) η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1 Μαρτίου 2020 έως και 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους και είναι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που η επιχειρηματική τους δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται σημαντικά βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ.

           Οι δικαιούχοι εργαζόμενοι, των περιπτώσεων Α και Β, υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις – Εργοδότες των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητα τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής , οπότε  οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών Κ.Α.Δ., λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού» (διαθέσιμη στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας), στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων «sypporteremployees.yeka.gr».

           Σύμφωνα με την υποσημείωση 2 του ανωτέρω εντύπου, ως έχει δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ., προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για όποιον δηλώσει εν γνώσει του ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση (φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών) και εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

H υπ’ αριθμ. 13031/Δ1.4511 υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εξίσου την 23η Μαρτίου 2020 (Τεύχος Β΄, Αρ. Φύλλου 994), προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων υποχρεούνται να δηλώσουν υπεύθυνα:

Α) Την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας λόγω εντολής από δημόσια αρχή, βάσει ΚΑΔ, οριζόμενες από το Υπουργείο Οικονομικών όπως ισχύουν κάθε φορά.

Β) Τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής.

Γ) Τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.

Δ) Τους τυχόν εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση, μέσω του εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις – Εργοδότες των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητα τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής , οπότε  οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού» στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Εν συνεχεία, οι επιχειρήσεις – εργοδότες που βάσει των οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, κάνουν χρήση της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας υποχρεούνται να δηλώσουν υπεύθυνα:

Α) Την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Β) Τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.

Γ) Τους τυχόν εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση, μέσω του εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις – Εργοδότες των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητα τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής , οπότε  οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού» στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

           Όπου αναφέρεται ο όρος Επιχείρηση – Εργοδότης, νοούνται όλοι όσοι απασχολούν το προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Απαιτείται γνωστοποίηση της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης των επιχειρήσεων – εργοδοτών στους εργαζόμενους είτε εγγράφως είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.