Βάσει της από 08.04.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (αριθμ. οικ. 14199/249 (ΦΕΚ Β 1217) εξειδικεύτηκαν τα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις / εργοδότες πάσης φύσης εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Απόφαση αφορά στις επιχειρήσεις – εργοδότες πάσης φύσης εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες πλήττονται και οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.03.2020, τους αναφερόμενους στον κάτωθι πίνακα ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στον κάτωθι πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 ή κύριας δραστηριότητας υποκαταστήματος/ων, στις οποίες έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσια αρχής:

 ΚΑΔ     ΚΛΑΔΟΣ

 85.10  Προσχολική εκπαίδευση

 85.20  Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 85.31  Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 85.32  Τεχνική και Επαγγελματική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 85.41  Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

 85.42  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 85.51  Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

 85.52  Πολιτιστική εκπαίδευση

 85.59  Αλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α

 85.60  Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες

 88.91  Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α1 της με αριθμ. 12998/232/28.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 1078), για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής και είναι δικαιούχοι των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται και εξειδικεύονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Επιπλέον, είναι δικαιούχοι της μείωσης του συνολικού ποσού του μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης  (άρθρο 2 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 68). Οι εκμισθωτές δε, των ακινήτων των επιχειρήσεων – εργοδοτών εντάσσονται και αυτοί στα οικονομικά μέτρα στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται και εξειδικεύονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Όσον αφορά στους εργαζόμενους των ως άνω επιχειρήσεων – εργοδοτών, οι συμβάσεις εργασίας των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων, κατ’ αρχήν, δεν αναστέλλονται. Επομένως, δεν εντάσσονται στα μέτρα στήριξης και δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (800 ευρώ), των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων στήριξης και της μείωσης του συνολικού ποσού του μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης (άρθρο 2 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 68), οι εξής:

A) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει διοριστήριο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των επιχειρήσεων – εργοδοτών.

Β) Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν λάβει διοριστήριο, καθώς και το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό προσωπικό σε κάθε άλλη περίπτωση εκπαιδευτικών δομών  που παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση/τηλεκατάρτιση).   

Γ) Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, που παρέχουν υπηρεσίες σε διοικητικές λειτουργίες ή εξ αποστάσεως εργασία με σκοπό την υποστήριξη της διαδικασίας της τηλεκπαίδευσης ή των λοιπών λειτουργικών αναγκών της εκπαιδευτικής δομής.

Οι ως άνω κατηγορίες εργαζομένων οφείλουν να παρέχουν κανονικά την εργασία τους και ο εργοδότης – επιχείρηση, αντίστοιχα, να καταβάλει στο ακέραιο τις αποδοχές τους.

Παρέχεται, όμως, η δυνατότητα στον εργοδότη – επιχείρηση να μην προβεί καθόλου στην παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας/κατάρτισης, οπότε αναστέλλονται οι συμβάσεις του συνόλου του προσωπικού όλων των ως άνω κατηγοριών για το χρονικό διάστημα από 15.03.2020 έως και 30.04.2020 και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (800 ευρώ,) των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων στήριξης και της μείωσης του συνολικού ποσού του μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης (άρθρο 2 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 68).

Οι ως άνω επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες από 18.03.2020.

Για τη δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας και για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους των ως άνω επιχειρήσεων, απαιτείται εκ νέου υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων των εργοδοτών – επιχειρήσεων, με νέο Ειδικό Έντυπο Υποβολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Η ισχύς της Κοινής Υπουργικής απόφασης ορίζεται από 01.04.2020.