Εργατικό δίκαιο

Με μεγάλη εμπειρία στον τομέα του εργατικού δικαίου το δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται με πάσης φύσεως εργατικές διαφορές. Ενδεικτικά:

Σε ιδιωτικό επίπεδο:Aγωγές ακυρότητας απόλυσης και μισθών υπερημερίας, διεκδίκησης δεδουλευμένων αποδοχών, διεκδίκηση αποζημίωσης από εργατικό ατύχημα, καταχρηστικότητα απόλυσης, διαφορές ενώπιον του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κλπ

Σε συλλογικό επίπεδο:Aγωγές δημοσίων υπαλλήλων διεκδίκησης μισθολογικών διαφορών, επιδομάτων, δώρων εορτών και αδείας, διεκδικήσεις συμβασιούχων,αγωγές συνταξιούχων διεκδίκησης διαφορών από τη μείωση των συντάξεων και περικοπή των επιδομάτων και άλλων παροχώνκλπ.

Διαδικασία ενώπιον του ΟΜΕΔ για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Ίδρυση, τροποποίηση, λειτουργία συνδικαλιστικών οργανώσεων και προστασία συνδικαλιστικού δικαιώματος, δικαίωμα απεργίας.

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης (Συμβουλές επί θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος και διεκπεραίωση προσφυγών επί σχετικών διαφορών).