Με το άρθρο 19 της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 75), με τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις», παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με το επίδομα εορτών Πάσχα των εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων είτε η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε ανήκουν στις πληττόμενες επιχειρήσεις – εργοδότες, βάσει ΚΑΔ, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Στις ανωτέρω επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα να καταβάλουν το Δώρο Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο από τη Μ. Τετάρτη, 15.04.2020, όπως είχαν την υποχρέωση βάσει της ΥΑ 19040/1981, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης.06.2020.

Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις εργαζομένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων η εργασιακή σχέση έχει τεθεί σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, ως την αναστολή της, δεν καλύπτει ολόκληρη την χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου του 2020, το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης ως την αναστολή της.

Όσον αφορά το ποσό του επιδόματος Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης, αυτό καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις εργαζομένων, το επίδομα Πάσχα υπολογίζεται βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγούμενη της αναστολής της εργασιακής σχέσης.

Εξ’ αντιδιαστολής με τα ανωτέρω, οι επιχειρήσεις – εργοδότες που δεν έκλεισαν με κρατική εντολή ή δεν πλήττονται από την κρίση του κορωνοϊού, βάσει των ΚΑΔ που διαθέτουν, θα πρέπει να καταβάλλουν κανονικά το δώρο Πάσχα στους εργαζομένους τους, δηλαδή έως την Μ. Τετάρτη, 15.04.2020. Βάση υπολογισμού αποτελούν οι αποδοχές του εργαζόμενου 15 ημέρες πριν το Πάσχα.