Βάσει της από 20.03.2020 (ΦΕΚ Α 68) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», ορίστηκαν – μεταξύ άλλων – τα ακόλουθα κατεπείγοντα μέτρα στις εργασιακές σχέσεις.

Α. Σε πρώτο βαθμό, παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κ.Α.Δ κύριας δραστηριότητας, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους μέχρι ένα (1) μήνα, αρχής γενομένης από 21.03.2020, με δυνατότητα παράτασης, βάσει Κοινής Υπουργικής Απόφασης, λαμβανομένης υπόψη της εξάπλωσης του φαινομένου του κορωνοϊού.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι από 21.03.2020 έως 20.04.2020 (τουλάχιστον) οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν την εφαρμογή του μέτρου αναστολής των εργασιακών συμβάσεων του προσωπικού τους, αφενός δεν θα έχουν υποχρέωση καταβολής του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα που τελούν σε αναστολή, αφετέρου, όμως, βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, θα υποχρεούνται: α) για το διάστημα που τελούν σε αναστολή, σε ρητή απαγόρευση της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους, σε περίπτωση δε που προβούν σε καταγγελία αυτή είναι άκυρη, και β) για το διάστημα  μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, σε διατήρηση ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.

Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι του εργοδότη – επιχείρησης , των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή βάσει των ως άνω μέτρων, δικαιούνται από το Κράτος: α) έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ (η οποία είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή) και β) πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για το διάστημα της αναστολής. Οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των εργαζομένων υποβάλλονται από τον εργοδότη και η δαπάνη της πλήρους ασφαλιστικής τους κάλυψης υπολογίζεται επί των ονομαστικών μισθών τους.

 Για όσο διάστημα εφαρμόζεται το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες -επιχειρήσεις. Αντιστρόφως αν οι εργοδότες – επιχειρήσεις των πληττόμενων βάσει Κ.Α.Δ. κλάδων δεν επιλέξουν το μέτρο αναστολής συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, οφείλουν να απασχολούν κανονικά τους εργαζόμενούς τους και να τους καταβάλουν το σύνολο του μισθού τους, άλλως καθίστανται υπερήμεροι.

 Οικειοθελώς, εργοδότες-επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού τους, σύμφωνα με τα ως άνω μέτρα, μπορούν να καταβάλουν μέρος ή το σύνολο του μισθού των εργαζομένων, προς ενίσχυσή τους.

 Β. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις-εργοδότες που έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού, απαγορεύεται η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους και σε περίπτωση που προβούν σε καταγγελίες, αυτές θεωρούνται άκυρες, αρχής γενομένης από 18.03.2020.

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων – εργοδοτών που έχει ανασταλεί υποχρεωτικά η λειτουργία τους δικαιούνται και αυτοί από το Κράτος : α) έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ και β) πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών τους εισφορών.

 Γ. Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού (800 ευρώ), είναι – εκτός των ανωτέρω – οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που η επιχειρηματική τους δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται σημαντικά βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών Κ.Α.Δ, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.

Δ. Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των εργαζομένων, οι εργοδότες – επιχειρήσεις πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία. Αρχικά, οφείλουν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» με την οποία δηλώνουν τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω εφαρμογής του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σε πληττόμενες επιχειρήσεις. Στην ανωτέρω δήλωση οι εργοδότες οφείλουν να συμπεριλάβουν και τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί, από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τους ίδιους, είτε με οικειοθελή αποχώρηση του εργαζόμενου.

Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Σε περίπτωση που οι εργοδότες – επιχειρήσεις δεν υποβάλλουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

 Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι, μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση σε αυτούς της δήλωσης από τον εργοδότη, οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων,Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων εργαζομένων συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού IBAN, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».