Σύμφωνα με το άρθρο 4 της από 30.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄ 75), αποφασίστηκε η άπαξ χορήγηση για το έτος 2020 «έκτακτης» οικονομικής ενίσχυσης ίσης με το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα νοσοκομεία, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΙΦΕΤ ΑΕ), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, στα κέντρα ψυχικής υγείας και στα αγροτικά ιατρεία, στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, στις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υπε) και στην κεντρική υπηρεσία των ΥΠε, καθώς επίσης και στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σκοπός του ανωτέρω «εκτάκτου» επιδόματος είναι η επιβράβευση των υπαλλήλων για τις υπηρεσίες που παρείχαν καθ’ όλο το διάστημα των εκτάκτων μέτρων για την καταπολέμηση του κορωνοϊού (covid-19).

Μάλιστα, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/οικ.16422/ΔΕΠ/06.04.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, εξειδικεύτηκε ότι στις ως άνω κατηγορίες προσωπικού περιλαμβάνονται όλοι οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμβάσεις έργου κλπ), που προσέφεραν υπηρεσίες στους αναφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των απασχολουμένων με προγράμματα απασχόλησης ή μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), των στελεχών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που μετακινήθηκαν, αποσπάσθηκαν ή διατέθηκαν και υπηρετούν στους προαναφερόμενους φορείς, των ιατρών που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία και υπηρετούν σε δομές υγείας ως αγροτικοί ιατροί, καθώς επίσης και το οιοδήποτε διοικητικό, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που με οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης προσελήφθη, αποσπάσθηκε, μετακινήθηκε και κατά συνέπεια διατέθηκε, στους εν λόγω φορείς, για την υποβοήθηση της συνολικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωναϊού COVID-19. Επίσης, διευκρινίστηκε ότι στις αναφερόμενες Υπηρεσίες περιλαμβάνονται όλα τα δημόσια νοσοκομεία που εποπτεύονται από τα Υπουργεία α) Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.), β) Εθνικής Άμυνας συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών νοσοκομείων, και γ) Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εφόσον, όμως, σκοπός του άρθρου 4 της από 30.03.2020 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου αποτελεί, ως αναφέραμε η επιβράβευση του προσωπικού για την υποβοήθηση της συνολικής προσπάθειας απέναντι στην καταπολέμηση της πρωτοφανούς πανδημίας του κορωνοϊού, η Κυβέρνηση αναιτιολόγητα εξαίρεσε από το πεδίο εφαρμογής της ως άνω διατάξεως τους υπαλλήλους της καθαριότητας, των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» (Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών υπ’ αρ. 58/10.04.2020) και εν γένει τους δημοτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι με αυταπάρνηση και αυτοθυσία παρέχουν καθημερινά και αδιαλείπτως τις υπηρεσίες τους κάτω από ανθυγιεινές και αντίξοες συνθήκες, διακινδυνεύοντας τη ζωή των ίδιων και των μελών της οικογενείας τους, με σκοπό την καταπολέμηση του κορωνοϊού.

Τη στιγμή που το σύνολο σχεδόν των ιδιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων εργάζεται εξ’ αποστάσεως, για την αποτροπή εξάπλωσης του κορωνοϊού  ή τελεί σε άδεια ειδικού σκοπού, οι δημοτικοί υπάλληλοι συνεχίζουν να παρέχουν κάτω από δύσκολες συνθήκες και με αυτοθυσία την εργασία τους, εκτιθέμενοι καθημερινά σε κίνδυνο και εργαζόμενοι πολλές φορές υπερωριακά και πέραν του εβδομαδιαίου συστήματος εργασίας τους, λόγω της ανάγκης αδιάλειπτης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου (Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών υπ’ αρ. 55/08.04.2020), εξαιρούμενοι αναιτιολόγητα από την ως άνω παροχή.

Προκειμένου το Κράτος να μην οδηγηθεί σε καταστρατήγηση της βασικής αρχής της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, οφείλει άμεσα να συμπληρώσει την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 4 της από 30.03.2020 Π.Ν.Π, που αποκλείει τους δημοτικούς υπαλλήλους από την λήψη του οικονομικού βοηθήματος και να επεκτείνει και σε εκείνους την εν λόγω οικονομική παροχή, με γνώμονα την αποκατάσταση του δικαίου και την εναρμόνιση με το σκοπό της διατάξεως.

Η συνεισφορά, άλλωστε, των δημοτικών υπαλλήλων στην καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού είναι αδιαμφισβήτητη και επιβεβαιώθηκε και από το χθεσινό (13.04.2020) Διάγγελμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος τους ευχαρίστησε για την αμέριστη συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση της πανδημίας και για το ότι διατηρούν τις πόλεις μας καθαρές.